Ədalətsiz rejimi ədalətlə yıxın. Alqışlar önünə qansız əllə çıxın.